GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále také jen „GDPR“)

 

Vážení hosté, na této stránce naleznete v souladu s GDPR nejdůležitější informace o Vašich osobních údajích, které zpracovává společnost GRAND HOTEL HRADEC s.r.o., IČO: 070 24 223, se sídlem Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293251 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“).

 

Cílem tohoto sdělení je informovat Vás o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.grandhotelhradec.cz, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech Společnosti dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například hostů v hotelu, novinářů apod.; dále jen „Subjekt údajů“).

 

 1. Zpracování osobních údajů z kontaktních formulářů

 

Odesláním dotazu prostřednictvím poptávkového formuláře jsou shromažďovány i osobní údaje, které se nachází v zašifrovaném rozhraní a jedná se o následující údaje:

 

 • datum a čas odeslání poptávkového formuláře;

 • údaje z odeslaného poptávkového formuláře;

 • případný dotaz návštěvníka.

 

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Společnost sama.

 

Osobní údaje o návštěvnících webových stránek Správce zpracovávané v souvislosti se správou webových stránek Správce, případně správou rezervačního systému Správce a / nebo realizací internetového marketingu budou zpracovávány pouze za předpokladu, že příslušný subjekt údajů udělil k předmětnému zpracování souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to po dobu, po kterou bude předmětný souhlas platný. V případě absence souhlasu Subjektu údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR jsou / budou osobní údaje Subjektů údajů zpracovávány na žádost Subjektu údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

 1. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

 

V případě zájmu uživatele webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude Společnost za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto uživatele, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy, jména a příjmení. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Společnost zjistí z chování uživatele na webových stránkách, případně newsletteru.

 

Osobní údaje uživatele začne Společnost zpracovávat až poté, co uživatel vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, nebudou se vyplněné údaje nikde ukládat.

 

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Společnost sama případně prostřednictvím specializovaného zpracovatele.

 

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a uživatel jej může kdykoli odvolat, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla Společnosti (viz níže).

 

Udělený souhlas může uživatel taktéž odvolat kliknutím na odkaz „Z odběru se můžete odhlásit“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

 

 

 

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s fotodokumentací z pořádaných akcí

 

U námi pořádaných akcí pořizujeme v přiměřeném rozsahu fotodokumentaci (situační záběry z akcí) za účelem následného zveřejnění vybraných fotografií na našich webových stránkách pro propagační účely hotelu GRAND HOTEL HRADEC. Takovýmto způsobem nejsou primárně zobrazováni návštěvníci konkrétní akce, nýbrž celková atmosféra akce, záběry nejsou zveřejňovány v detailním rozlišení, nepřipojujeme k nim ani popisky konkrétních osob návštěvníků akce. Dle odborného názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů se v takových případech nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o ochranu soukromí dle občanského zákoníku; souhlas se zpracováním osobních údajů k „ilustračním“ snímkům tedy není třeba vyžadovat.

 

Na pořizování fotodokumentace jsou návštěvníci předem upozornění formou piktogramu fotoaparátu, naši fotografové jsou viditelně označeni a fotodokumentace je pořizována pouze v hlavním prostoru akce a návštěvníci tak vždy mají možnost pobývat v prostorech, kde není fotodokumentace pořizována. V případě jakýchkoli pochybností, či dotazů k pořizování fotodokumentace máte možnost obrátit se na nás na níže uvedených kontaktech.

 

 1. Zpracování údajů na základě rezervace či pobytu

 

Na základě Vaší rezervace (či pobytu bez rezervace) zpracováváme osobní údaje klientů v následujícím rozsahu:

 

 • identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, či obdobného dokladu a případně též e-mailová adresa a telefonní číslo);

 • v případě podnikajících fyzických osob také označení podnikající fyzické osoby, sídlo, IČO, DIČ, údaj o plátci DPH;

 • v případě služebních cest nepodnikajících osob také údaje o organizaci, která pobyt objednala, či uhradila);

 • údaje o účelu pobytu, příp. údaj o tom, že klient je osobou, která nepodléhá poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt;

 • informace o Vašem členství ve věrnostním programu;

 • údaje o Vašem pobytu a využívaných službách a o výši a způsobu platby za poskytnuté služby (v případě bezhotovostní úhrady číslo bankovního účtu, či údaje o platební kartě);

 • v případě cizích státních příslušníků kromě výše uvedených údajů také datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza, adresa trvalého bydliště v zahraničí;

 • v případě hostů, kteří využívají parkování v našem hotelu, také SPZ automobilu.

 

 1. Zpracování pro účely plnění právních povinností

Poskytnutí a zpracovávání veškerých výše uvedených osobních údajů, s výjimkou údaje o e-mailové adrese a telefonním čísle a informace o Vašem členství ve věrnostním programu, je nezbytné pro účely plnění právních povinností Společnosti, zejména povinností vyplývajících ze zákona o místních poplatcích a zákona o pobytu cizinců na území České republiky a také z účetních a daňových předpisů.

 

 1. Zpracování nezbytné pro plnění smluvního vztahu

Zpracování Vašich identifikačních údajů a údajů o Vašem pobytu a o poskytnutých službách a o výši a způsobu jejich úhrady je nezbytné pro účely plnění smluvního vztahu týkajícího se Vašeho pobytu, tedy zajištění objednávek a rezervací, uzavření a plnění smluv týkající se Společností nabízených a poskytovaných ubytovacích, stravovacích a souvisejících služeb.

 

 1. Zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a informace o Vašem pobytu zpracováváme na základě oprávněného zájmu Společnosti pro účely přímého marketingu, účelem zpracování je zde výhradně možnost zasílat Vám marketingová a obchodní sdělení, tedy informace o zajímavých novinkách, slevách apod.

 

Osobní údaje v tomtéž rozsahu zpracováváme též pro zasílání dotazníků spokojenosti po uskutečněném pobytu, za účelem ověřit Vaši spokojenost se službami Společnosti a trvale zvyšovat kvalitu služeb Společnosti pro Vás.

 

V hotelu nedochází k případům zpochybnění poskytnutých služeb našimi hosty. Pokud by došlo k případu zpochybnění poskytnutých služeb ze strany Společnosti, tak by Společnost byla nucena zpracovávat údaje o poskytnutých službách v rozsahu nezbytném pro vedení takovéhoto sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv Společnosti v takovémto sporu. Obdobně by Společnost byla nucena zpracovávat nezbytné údaje též v případě neuhrazení služeb, či v případě způsobené škody Společnosti.

 

 1. Automatizované zpracování Vašich údajů

V žádném případě neprovádíme automatizované rozhodování, či jiné automatizované zpracování Vašich osobních údajů, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

 

 

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním poptávek, dotazů souvisejících s ubytovacími službami na webových stránkách

 

V případě poptávky služeb na webu hotelu GRAND HOTEL HRADEC www.grandhotelhradec.cz prostřednictvím poptávkového formuláře či odesláním dotazu na příslušný email uvedený na daném webu bude Společnost zpracovávat osobní údaje potencionálního zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, příp. firma pouze na základě Vašeho souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním výslovného sdělení na e-mail hotel@grandhotelhradec.cz.

 

Po zpracování příslušné poptávky může Společnost výše zmíněné údaje na základě Vašeho souhlasu použít dále pro své marketingové účely týkající se její nabídky ubytovacích služeb. V tomto případě má subjekt údajů právo udělený souhlas kdykoliv odvolat zasláním výslovného sdělení na e-mail hotel@grandhotelhradec.cz.

 

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Společnost sama, případně prostřednictvím zpracovatele, zpracovatele.

 

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou

 

Osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu či pasu, bydliště, podpis), kteří uskuteční svůj pobyt v hotelu GRAND HOTEL HRADEC, zpracovává Společnost na základě právního důvodu, který jí ukládá zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (§3g), v platném znění a zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců (§101), v platném znění. Jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odstavec 1 písm. c) GDPR a k takovému zpracování tedy není vyžadován souhlas ubytované osoby (Subjektu údajů).

 

Společnost na základě souhlasu uchovává jméno, příjmení a emailovou adresu svých zákazníků i za účelem ověření spokojenosti zákazníků či obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem objednávky. V tomto případě má Subjekt údajů právo udělený souhlas kdykoliv odvolat zasláním výslovného sdělení na e-mail hotel@grandhotelhradec.cz.

 

Zpětnou vazbu bude Společnost zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s výše uvedeným, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem pobytu v hotelu GRAND HOTEL HRADEC, tedy obchodní sdělení. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem služby zaslán zákazníkům jen jednou. Společnost bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby (zpracovatele).

 

 1. Google Analytics a Google Adwords

 

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá Společnost službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

 

Google nebude přenesená data, vč. IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.


Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

 

 • kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

 • instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

 

V rámci služby Google Analytics využívá Společnost i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu.

 

 1. Informační text o kamerovém systému v prostorech hotelu GRAND HOTEL HRADEC

 

Účelem zpracování je ochrana majetku a zvýšení bezpečnosti osob. Rozsah zpracování zahrnuje pouze obrazový záznam kamerového systému, bez záznamu zvuku. Správcem těchto záznamů je Společnost. Záznam kamerového systému je uchováván na HDD zařízení/hardisku provozovaném Společností pro tento kamerový systém není používán jiný zpracovatel. Místem zpracování je GRAND HOTEL HRADEC a jeho prostory na adrese Pec pod Sněžkou 137, 542 21 Česká republika.

 

Příjemcem údajů z kamerového systému mohou být pouze orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány pro účely přestupkového řízení.

 

Kamery zabírají vstupní prostor a prostor recepce, prostory chodeb a podzemních garáží, prostory parkovacích míst před hotelem, vjezdy/výjezdy, vstupy personálu, pro zásobování a manipulačních prostor, terasy, vstupy do fitness/wellness, haly/foyer, přístup do konferenčních prostor, rampu, dvůr/vnitroblok.

 

Doba uchování záznamů je maximálně 72 hodin poté dochází automaticky k vymazání údajů přepisem novým záznamem, jelikož kamerový systém je založen na režimu smyčky.

 

Fungování kamer je nepřetržité (příp. založené na automatickém pohybovém čidle).

 

Kontaktní údaje pro přijímání žádostí o informace jsou uvedeny níže.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu Vašeho pobytu v našem hotelu. Následně po jeho ukončení zpracováváme pouze:

 

Údaje, u kterých nám povinnost jejich zpracování vyplývá z relevantních právních předpisů, a to pouze po dobu, která je nezbytná dle těchto právních předpisů. (Např. účetní a daňové doklady, které Vám vystavujeme, obsahují též některé Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.)

 

Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a informaci o Vašem pobytu pro účely přímého marketingu hotelu (zasílání informací o zajímavých novinkách, či slevách našich služeb apod.) a pro zasílání dotazníků spokojenosti. Údaje pro zasílání dotazníků spokojenosti zpracováváme pouze do doby vyhodnocení dotazníků (maximálně 1 měsíc po Vašem pobytu). Pro účely přímého marketingu zpracováváme Vaše údaje uvedené výše do doby, než nám sdělíte svůj případný nesouhlas s dalším takovýmto zpracováním.

 

Údaje nezbytné pro účely existujících, či reálně hrozících sporů. Tyto údaje zpracováváme pouze do doby pravomocného rozhodnutí sporu a splnění povinností z rozhodnutí vyplývajících, resp. do doby, v níž může případně dle platných právních předpisů dojít ke sporům o poskytnuté služby.

 

Po uplynutí výše uvedených dob Vaše osobní údaje pravidelně likvidujeme, a to v papírové i elektronické formě.

 

 

 

 1. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

 

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Společnost zpracovává;

 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

 • právo na přenositelnost osobních údajů;

 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

 

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy Společnosti. Zpracovávají-li se osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv proti tomuto zpracování námitku.

 

Výše uvedená práva mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u Společnosti jakožto správce osobních údajů, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

 

Správce lze kontaktovat:

 1. písemně na adrese Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10;

 2. telefonicky prostřednictvím telefonního čísla +420 790 690 690; a

 3. elektronicky prostřednictvím e-mailu: hotel@grandhotelhradec.cz.

 

Výše uvedená práva subjektu údajů nejsou právy absolutními. Uplatněná práva bude Společnost posuzovat individuálně a s ohledem na svá práva nebo práva třetích osob.

 

Pokud se Subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem pro území České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

 

UŽITEČNÉ ODKAZY
Pec pod Sněžkou 137
542 21 Česká republika
Tel. +420 490 509 509
E-mail: hotel@grandhotelhradec.cz
SLEDUJTE NÁS
© 2024 Grand Hotel Hradec. All rights reserved.
Využijte nejvýhodnější cenové nabídky přes přímou rezervaci na grandhotelhradec.cz. Nyní i s Karta hosta kartou hosta více informací rezervovat